Dr Tanács Ügyvédi Iroda

Másolatkészítési szabályzata

 

1. A Szabályzat célja

A Dr. Tanács Ügyvédi Iroda (6726 Szeged, Bérkert utca 64/B. a továbbiakban: „Ügyvédi Iroda”) tagja az ügyvédi
tevékenysége során a megbízásaihoz közvetlenül kapcsolódóan papír alapú okiratok hiteles elektronikus másolatának
elkészítését is végzi (a továbbiakban: „elektronikus másolatkészítés”)

Az Ügyvédi Iroda tagja az elektronikus másolatkészítés során eredeti, papíralapú dokumentumokból elektronikus
információkat állít elő digitalizálási, hitelesítési és időbélyegzési technológiával, és az így keletkezett elektronikus iratot
tárolja.

Az Ügyvédi Iroda tagja az elektronikus másolatkészítési tevékenységet az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Üttv.”) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: „Eüsztv.”), továbbá az annak felhatalmazása alapján kiadott, az
elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Eüsz Vhr.”)
rendelkezései szerint, a jelen szabályzatban meghatározott módon végzi.

2. A Szabályzat hatálya

A Szabályzat személyi hatálya az Ügyvédi Iroda minden tagjára, alkalmazottjára és bármely egyéb, az elektronikus
másolatkészítésben részt vevő munkatársára terjed ki. A Szabályzat tárgyi hatálya az ügyvédi tevékenység keretében
előállított elektronikus másolatokra, illetve a másolatkészítés során használt másolatkészítő rendszerre terjed ki.

A Szabályzat annak kiadásának napján lép hatályba és annak visszavonásáig vagy módosításáig, határozatlan időtartamra
szól.

A szabályzat betartásáért az irodavezető ügyvéd felelős.

3. Értelmező rendelkezések

A Szabályzat alkalmazása során az abban használt fogalmakat az alábbi meghatározásokszerint kell értelmezni.

 1. Digitalizálás: olyan eljárás, amely az analóg felépítésű információt számítástechnikai eszközök számára
  feldolgozható, digitális információvá alakítja át.
 2. Elektronikus okiratiformába alakítás: Az Üttv. 2. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti ügyvédi tevékenységgel
  összefüggésben a szerkesztett okiratok és mellékleteik elektronikus másolattá vagy elektronikus okirati
  formába alakítása, továbbá az Üttv. 3.§ (1) bekezdés l) pontja szerinti, a nem az ügyvédi tevékenység
  gyakorlója által készített papíralapú dokumentum elektronikus okirati formába alakítása.
 3. Hiteles elektronikus másolat: valamely nem elektronikus dokumentumról az EüszVhr. szabályai és a jelen
  Másolatkészítési Szabályzat szerint készült, azzal képileg vagy tartalmilag egyező, joghatás kiváltására
  alkalmas, elektronikus eszköz útján értelmezhető adategyüttes.
 4. Képi megfelelés: az elektronikus másolat azon tulajdonsága, amely biztosítja a papíralapú dokumentum –
  joghatás kiváltása szempontjából lényeges – tartalmi és formai elemeinek megismerhetőségét.
 5. Másolatkészítés: az ügyvédi tevékenység során papír alapú okiratokról hiteles elektronikus másolatok
  készítése.
 6. Másolatkészítő rendszer: a másolatkészítés során alkalmazott hardver, szoftver, valamint ezek együttese.
 7. Metaadatok: a tárolt dokumentumot leíró ismertető adatok.
 8. Tartalmi megfelelés: az elektronikus másolat azon tulajdonsága, amely szerint az –a hozzá kapcsolódó metaadatokkal együttesen – biztosítja a papíralapú dokumentum –joghatás kiváltása szempontjából lényeges
  – tartalmi elemeinek megismerhetőségét, denem biztosítja a képi megfelelést.Szerződéses érdeken is alapulhat adatkezelés amennyiben az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

4. A másolatkészítés módja

Papíralapú dokumentumról történő elektronikus másolatkészítés során az Ügyvédi Iroda tagja a papíralapú
dokumentumról oldalhű elektronikus másolatot készít, megállapítja a papíralapú dokumentum és az elektronikus másolat
képi vagy tartalmi megfelelését, az elektronikus másolaton elhelyezi és egyértelműen az eredeti papíralapú
dokumentumhoz rendeli az alábbi metaadatokat:

 • a papíralapú dokumentum fizikai méretei;
 • a másolatkészítő személy elnevezése és (ha eltérő személy) a másolat képi egyezéséért felelős személy neve;
 • a másolatkészítési szabályzat pontos megnevezése és verziószáma;
 • az irányadó másolatkészítési szabályzat elérhetősége.
 • a másolatkészítés ideje.

A fenti metaadatok elhelyezését követően az Ügyvédi Iroda tagja – papíralapú okirat elektronikus okirati formába
alakítása esetén – az elektronikus másolatot időbélyegzővel ellátott, minősített elektronikus aláírásával látja el, amellyel
az Üttv. 46. § (3) bekezdése alapján tanúsítja, hogy az elektronikus okirat a papíralapú okirattal az időbélyegzőben
megjelölt időpontban mindenben megegyezett. Egyébként az Ügyvédi Iroda tagja a papíralapú dokumentum
elektronikus másolatát külön hitelesítési záradékkal látja el, amely hitelesítési záradék a következőt tartalmazza: „Az
eredeti papíralapú dokumentummal egyező”. Ezen külön hitelesítési záradék az Üttv. 46. (3) bek. szerinti tanúsítás
érvényességét, hatályát nem érinti. A hitelesítési záradékkal ellátott dokumentumot az Ügyvédi Iroda tagja
időbélyegzővel ellátott, minősített elektronikus aláírásával látja el.

Az Ügyvédi Iroda tagja az általa ellenjegyzett papíralapú okirat elektronikus formába való alakítása során az elektronikus
okiratot is ellenjegyzi az Üttv. 43. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.

Az Ügyvédi Iroda tagja az elektronikus okiratot – ha a felek ennél hosszabb ideig történő őrzésben nem egyeztek meg –
a másolatkészítéstől számított tíz évig megőrzi. Az Ügyvédi Iroda tagja az általa ellenjegyzett, elektronikus formába
alakított papíralapú okiratot, – ha a felek ennél hosszabb ideig történő őrzésben nem egyeztek meg – az átalakítástól
számított öt évig megőrzi.

Az Ügyvédi Iroda az átalakításokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az átalakítás dátumát, az átalakított
dokumentum megnevezését, a digitalizálást ill. a hitelesítést végző személy(ek) nevét, az eredeti papíralapú dokumentum
elérhetőségét

5. Műszaki és egyéb feltételek

Az elektronikus másolat készítése a papír alapú dokumentumok szkennelésével történik irodai kapacitású és
megbízható szkenner alkalmazásával legalább 200 dpi felbontással, fekete-fehér vagy szürkeárnyalatos
kivitelben. A másolatkészítés során a dokumentumok oldalanként szkennelésre kerülnek, kivéve a teljesen
üres (sem képi sem szöveges információt nem tartalmazó) oldalakat. A szkennelés eredménye PDF formátumú
állományba kerül.

A szkennelést követően a másolatkészítés további lépései a Microsec Kft. E-szignó programja alkalmazásával
történnek.

A másolatkészítés során csak olyan másolat készül, mely a papír alapú dokumentum egészét tartalmazza; nem
készül sem részleges másolat, sem elektronikus kivonat.

A másolatkészítés csak abban az esetben sikeres, ha a papíralapú dokumentum és az elektronikus másolat képi
megfelelése megállapítható, vagyis egyaránt biztosított a papíralapú dokumentum tartalmi és formai
elemeinek megismerhetősége. A képi megfelelést minden esetben egyedileg és oldalanként kerül ellenőrzésre;
automatikus másolatkészítésre nem kerül sor.

Képi megfelelést biztosító sikeres másolatkészítés után az Ügyvédi Iroda tagja a Microsec Kft. E-szignó
programjának alkalmazásával látja el az elektronikus dokumentumot metaadatokkal, illetőleg – külön
hitelesítési záradék alkalmazása esetén – hitelesítési záradékkal.

Az Ügyvédi Iroda tagja az egyes elektronikus másolatokat (okiratokat) külön-külön, vagy pedig az elektronikus
okiratokat tartalmazó e-aktát egységesen látja el elektronikus aláírással; utóbbi esetben az elektronikus
másolatokat tartalmazó e-akta a továbbiakban csak egységesen kezelhető és az abban található elektronikus
dokumentumok csak egységesen minősülnek hiteles elektronikus másolatnak (okiratnak).

Az Ügyvédi Iroda tagja az elektronikus másolatkészítés során olyan elektronikus aláírást alkalmaz, amely
időbélyegzővel is el van látva.

6. Jogszabályi megfelelősség és felelősség

Az Ügyvédi Iroda a papíralapú dokumentumokról történő hiteles elektronikus másolat készítésekor gondoskodik
a jogszabályokban foglalt követelményeknek való megfelelésről.

Az Eüsz. Vhr.-ben, a másolatkészítésre irányadó egyéb jogszabályokban, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak
esetleges megszegéséért az Ügyvédi Iroda felelősséggel tartozik.

Kelt: Szegeden, 2022. október 7. napján

Dr. Tanács Ferenc József
Irodavezető ügyvéd
(Elektronikusan hitelesített dokumentum)

Dr. Tanács Ügyvédi Iroda

Másolatkészítési szabályzata 

1. sz. melléklet – a hitelesítési záradékot tartalmazó pótlap:

Alulírott Dr. Tanács Ferenc József ügyvéd igazolom, hogy az eredeti papíralapú dokumentummal egyező hiteles másolat.

Ezen lap nem része az eredeti papír alapú okiratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelőséghez szükséges záradékolás
megjelenítését szolgálja.

Kelt: Szeged, időbélyegző szerint

_______________________________
Dr. Tanács Ferenc József
ügyvéd
KASZ: 36073738
Dr. Tanács Ügyvédi Iroda
(6726 Szeged, Bérkert u. 64/B.)