Adatvédelmi tájékoztató

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL

SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

BEVEZETÉS

 

Jelen tájékoztató a Dr. Tanács Ügyvédi Iroda adatkezeléssel érintett ügyfeleinek, a https://drtanacs.hu/ weboldal látogatóinak, valamint egyéb partnerek tájékoztatására szolgál a személyes adataik kezelésével, védelmével, és az ügyvédi titoktartással kapcsolatban.

 

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Dr. Tanács Ügyvédi Iroda
Székhely: 6726 Szeged, Bérkert u. 64/B
Telefon: +36 62 664 654
Elektronikus elérhetőség: iroda@drtanacs.hu
Weboldal címe: https://drtanacs.hu/
(a továbbiakban: Iroda)

 

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

Irodánk IT szolgáltatói

Irodánk a weboldala fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (elsődlegesen tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat.

A fenti adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév: 3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Iroda
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4/A.
Kapcsolat: https://megacp.com/

További IT adatfeldolgozók:

Cégnév: Buza Patrik E.v. (webfejlesztő, PPC specialista)
Székhely: 6762 Sándorfalva Petőfi u. 100.
Kapcsolat: https://www.buzapatrik.hu/

Cégnév: Google LLC
Székhely: Mountain View, California, USA
(az EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK alapján EU-ban honosnak tekinthető)
Kapcsolat: https://www.google.com/

Cégnév: Facebook, Inc.
Székhely: Menlo Park, California, USA
(az EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK alapján EU-ban honosnak tekinthető)
Kapcsolat: https://www.facebook.com/

Cégnév: Microsoft Corporation
Székhely: Redmond, Washington, USA
(az EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK alapján EU-ban honosnak tekinthető)
Kapcsolat: https://onedrive.live.com/

Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

Ezen adatfeldolgozók Irodánktól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), majd azok felhasználásával kiszállítják a terméket.

Ezen szolgáltató:

Cégnév: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Kapcsolat: https://www.posta.hu/

 

“Könyvelési, bérszámfejtési feladatokkal kapcsolatos szolgáltatás:
Ezen adatfeldolgozók Irodánktól megkapják a könyvelési és bérszámfejtési feladatok ellátásához szükséges személyes adatokat.
Ezen szolgáltató:
Cégnév: SzécsiKont Kft.

Székhely: 6729 Szeged, Palánkai utca 51.

Elérhetőség: info@szecsikonyveles.hu

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

 

1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

Hozzájárulásnak minősül, ha az érintett az Iroda internetes honlapjának megtekintése során vagy egy részére átadott nyilatkozaton bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet (check-boxot), az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre,

valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

2. Jogos érdeken alapuló adatkezelés

Az Iroda vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Figyelembe kell venni az érintett adatkezelővel való kapcsolata alapján észszerű elvárásait, így a személyes adatok kapcsolattartási, akár közvetlen üzletszerzési célú kezelése is jogos érdeken alapulónak tekinthető.

A jogos érdeken alapuló adatkezeléshez érdekmérlegelési teszt szükséges melyeket az Iroda minden adatkezelés vonatkozásában elvégzett és adatkezelési szabályzata mellékletét képezi mely kérelemre megismerhető az érintettek által.

3. Szerződéses érdeken alapuló adatkezelés

Szerződéses érdeken is alapulhat adatkezelés amennyiben az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

4. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

Az érintett hozzájárulásától független, jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.

5. Adatkezelés céltól eltérő felhasználás esetén

Amennyiben Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja érintettet az adatkezelés céljáról. Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, úgy a szükséges – módosított célhoz kötődő – hozzájárulást ismételten beszerzi.

TÁJÉKOZTATÁS A IRODA ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSRŐL

 

1. Üzenetküldés az Iroda honlapján

A honlapon az üzenetet küldő természetes személy a vonatkozó check-box bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás nem megadásának következménye: az üzenetküldés elmaradása.

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe. Kérjük más személyes adatot ne adjon meg, hanem kérjen személyes konzultációra lehetőséget.

A személyes adatok kezelésének célja: Információ kérés, illetve ajánlat kérés jogi szolgáltatásra vonatkozóan.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Iroda ügyvédei, ügyvédjelöltjei, egyéb munkavállalói, adatfeldolgozóként az Iroda IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), legfeljebb 8 évig.

2. Sütikezelés az Iroda honlapján

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szöveges fájl, amely az érintett számítógépe vagy a mobil eszköze hosszú távú adattárolójában (HDD, SSD) rögzül a cookie-ban beállított lejárati ideig, és a későbbi látogatásokkor újra aktiválódik. Célja, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos adatokat, illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Segít a felhasználóbarát weboldal kialakításában, valamint az Érintett online élményének fokozása érdekében. Ha az Érintett nem egyezik bele, hogy az Adatfeldolgozó cookie-kat használjon, akkor a weboldal használatát meg kell szakítania.

Adatkezelés célja: felhasználói élmény javítása, az érintett személyes beállításainak a tárolása

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezeléssel érintett adatok köre: Adatkezelő minden elemzési információt név, vagy más személyes adat nélkül tárol

Adatkezelés időtartama: az érintett a böngészője beállításain keresztül bármikor törölheti a számítógépén vagy mobiltelefonján eltárolt sütiket

3. Ügyvédi megbízások teljesítése során felmerülő adatkezelések

Az Adatkezelő, mint megbízott és az érintett természetes személy vagy az érintett természetes személy munkáltatója, érdekképviseleti szerve között ügyvédi megbízási szerződés jön létre, mely értelmében az Adatkezelő jelen dokumentumban meghatározottak szerint végzi a személyes adatok kezelését.

Adatkezelés célja: a megbízásban foglaltak teljesülése

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződéses kötelezettség, illetve jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

Adatkezeléssel érintett adatok köre: az érintett, az ellenérdekű fél/felek, szakértők, tanúk és egyéb magánszemélynek a megbízás teljesítésével kapcsolatban kezelt személyes adatai (különösen, de nem kizárólagosan: név, telefonszám, e-mail cím, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely és idő, személyazonosító okmány száma, adóazonosító jele, adószám, személyi azonosító jele, állampolgársága)

Adatkezelés időtartama: a szerződéses jogviszony megszűnéséig, illetve a vonatkozó jogszabályokban – az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Ütv.) 53. § (3)-(5) – előírtaknak megfelelő ideig

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Iroda ügyvédei, ügyvédjelöltjei, egyéb munkavállalói, adatfeldolgozóként az Iroda IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.
 

4. Ügyfélátvilágítás

A vonatkozó jogszabályok – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) – szerint az Adatkezelőt ügyfélátvilágítással kapcsolatos feladatok terhelik, amelynek keretében személyes adatok kezelése elengedhetetlen.

Adatkezelés célja: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglalt kötelezettségek teljesülése

Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség

Adatkezeléssel érintett adatok köre: érintett neve, születési családi és utóneve, állampolgársága, születési helye és ideje, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányainak típusa és száma,

Adatkezelés időtartama: a Pmt. 56.§ (2) valamint 57.§ (2) bekezdése alapján a megbízás teljesítését követő 8 év

5. Tájékoztatás felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok vonatkozásában

Az Iroda az érintett (akár ráutaló magatartással megtett) hozzájárulása alapján kezeli a részére megküldött önéletrajzokban található és a jelentkezés vonatkozásában megadott személyes adatokat. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van) és önéletrajz, valamint az abban található adatok.

A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Irodanál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.

A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálását követő 5 évig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait 5 év után törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta. 5 év után további tárolás kifejezett hozzájárulás esetén lehetséges.

A hozzájárulás nem megadásának következménye a felvétel elmaradása.
 

6. Tájékoztatás ügyféladatok, szerződő partnerek, kapcsolattartók adatainak kezeléséről

Amennyiben az Iroda és egy partnere között szerződés jön létre, úgy a felek megjelölik a szerződésben a kapcsolattartó magánszemélyeket, és azok elérhetőségét.

Adatkezelés célja: vállalkozások közötti kapcsolattartás, a szerződésekben foglaltak teljesülése

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges

Adatkezeléssel érintett adatok köre: az érintett neve, címe, telefonszáma, beosztása és email címe

Adatkezelés időtartama: a szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 év, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelő ideig.
 

7. Adatkezelés szociális média (Facebook) vonatkozásában

Az Adatkezelő saját oldaltát kezeli a facebookon. A facebook oldal üzenőfalán közzétett hírfolyamokra az oldalakon található „like” vagy „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel az érintett.

Adatkezelés célja: tájékoztatás az aktuális információkról, az Adatkezelőt érintő hírekről

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (a Facebook adatkezelési szabályzatával összhangban)

Adatkezeléssel érintett adatok köre: az érintett neve

Adatkezelés időtartama: Az érintett a „dislike” vagy ”nem tetszik” gombra kattintva iratkozhat le az Adatkezelő facebook oldalának a követéséről, vagy az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

Az érintett jogai, melyek részletesen a GDPR rendeletben olvashatók: (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679)

  • tájékoztatáshoz való jog (13. és 14. cikk)
  • hozzáféréshez való jog (15. cikk)
  • helyesbítéshez való jog (16. cikk)
  • törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”, 17. cikk)
  • adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)
  • adathordozhatósághoz való jog (20. cikk)
  • tiltakozáshoz való jog (21. cikk)
  • jogosultság arra, hogy az érintettre ne terjedjen ki a kizárólag automatizált adatkezelésen (beleértve a profilalkotást is) alapuló döntés hatálya (22. cikk),
  • jogorvoslathoz való jog (77-82. cikkek).

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR Rendeletet.

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

 

A felügyeleti hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi tisztviselő ellátja az Adatkezelőt az adatvédelemmel kapcsolatos szakmai tanácsadással, ellenőrzi az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét, valamint az érintettekkel és az illetékes hatósággal történő kapcsolattartással segíti az annak működését.

Neve: dr. Tanács Ferenc József Elérhetősége: iroda@drtanacs.hu

 

TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

Az ügyvédi tevékenység gyakorlója köteles az ügyvédi titkot megtartani. Az Ütv. 9. § szakaszának értelmében ügyvédi titoknak minősül minden olyan tény, információ és adat, amelyről az ügyvédi tevékenység gyakorlója e tevékenysége gyakorlása során szerzett tudomást. Az Adatkezelő, mint ügyvédi iroda titoktartási kötelezettsége az iroda tagjaira is kiterjed, azonban a tagokat, az adatkezelésre jogosultakat egymással szemben nem terheli titoktartási kötelezettség.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen szabályzat megváltoztatására, illetőleg a vonatkozó jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására.

  

Kelt: Szegeden, 2020. november 17. napján

  

Dr. Tanács Ügyvédi Iroda

képviseli: dr. Tanács Ferenc József Irodavezető ügyvéd